Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten van Calm Chaos Agency.

 

1. Algemeen

1.1. Opdrachtnemer: Calm Chaos Agency

1.2 Opdrachtgever: (rechts)persoon die bij opdrachtnemer een product of dienst afneemt heeft afgesloten.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door opdrachtnemer te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

2. Totstandkoming van de opdracht en prijzen

2.1. Offerte of duidelijk schriftelijk akkoord

2.1.1. Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld of via mail schriftelijk afgesproken dat de opdracht wordt geaccepteerd waarin de opdracht helder wordt omschreven. Wanneer van toepassing zal het bedrag voor de opdracht zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht.

2.1.2 Alle genoemde prijzen in door de opdrachtnemer gebruikte uitingen zijn vrijgesteld van BTW door de KOR, tenzij anders aangegeven. In euro’s vermeld.

2.1.3. Als de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte en prijs dient de opdrachtgever het bedrag over te maken op bekendgemaakt rekeningnummer.

2.1.4. Bij een akkoord op de offerte verklaart de opdrachtgever ook akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. Dit akkoord met de algemene voorwaarden geldt ook bij het invullen van de vragenlijst op de website.

2.1.5. Als in de offerte voorwaarden worden opgenomen die conflicteren met de algemene voorwaarden, dan zijn de voorwaarden van de offerte leidend.

2.1.6. De opdrachtnemer stelt offertes samen op basis van inschatting van het benodigd aantal uren en additionele te maken kosten. Het kan zijn dat de opdrachtgever tijdens het project extra wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen. In dit geval zullen de te maken extra uren volgens een start handelingsfee en evt met doorrekening op basis van het uurtarief (€40,-) in rekening worden gebracht. Wanneer een opdracht zodanig verandert dat het in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen zal u vanuit Calm Chaos Agency worden ingelicht.

2.1.7 De opdrachtnemer behoud zich het recht om de prijzen te wijzigen.

2.1.8 Alle benoemde prijzen zijn exclusief reiskosten tenzij expliciet benoemd in de offerte of factuur.

2.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht een opdracht te weigeren of annuleren zonder nadere uitleg en schadeplichting.

 

 

3. Uitvoering van de opdracht

3.1. Aanleveren

3.1.1. De opdrachtgever moet de benodigde input opsturen naar Calm Chaos Agency. Deze input zoals bestanden/foto’s/informatie dient tijdig middels WeTransfer of e-mail te worden verzonden naar contact@calmchaosagency.com . In het geval dit niet gebeurt behoudt de opdrachtnemer zich het recht de opdracht te annuleren en/of de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

3.1.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de diensten mogelijk te maken. Dit moet tijdig opgestuurd worden naar Calm Chaos Agency. Het eventuele termijn waarbinnen Calm Chaos Agency de diensten dient uit e voeren gaat niet eerder in dan nadat alle gevraagde en benodigde gegeven door Calm Chaos Agency zijn ontvangen.

3.1.4 De opdrachtgever is verplicht toegang te geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer die nodig zijn voor het leveren van de diensten.

3.1.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Calm Chaos Agency het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.1.6 Indien de opdrachtgever weet of kan vermoeden dat Calm Chaos Agency bepaalde (extra maatregelen) zal moeten treffen om aan de afgesproken verplichtingen te kunnen voldoen. Zal de opdrachtgever op de hoogte worden gesteld door de opdrachtnemer. Alle redelijke kosten die daarbij worden gemaakt, kunnen in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.

3.1.7 De opdrachtgever is verplicht om toestemming en/of een vergunning te hebben voor het gebruik dat hij aan de diensten en producten van Calm Chaos Agency geeft.

 

3.2. Werkwijze

3.2.1 Werkwijze grafische vormgeving

Het introductiegesprek is bedoeld om de grafische producten zo goed mogelijk te vormen rondom de wensen en behoeften van de opdrachtgever. Om dit te garanderen krijgt u bij Calm Chaos Agency in de vorm van service de mogelijkheid op twee bewerkingsrondes op elk ontwerp waarin eventuele details kunnen worden aangepast. Dit geldt niet als er schriftelijk op basis van de opdracht andere informatie is verleend of afspraken zijn gemaakt door Calm Chaos Agency.

3.2.2 Werkwijze content beheer

Na het creëren van de content en het plannen heeft de klant eenmalig de kans om de content aan te passen. Posts worden daarna uitsluitend op ma-vr gepost tenzij eventuele automatisering of andere afspraken zijn gemaakt.

 

3.3. Opleveren

3.3.1. Opdrachtnemer levert grafische projecten op middels het verzenden van de grafische ontwerpen via WeTransfer of via e-mail. Content wordt gepland in Trello.

 

3.3.2 Opdrachtnemer streeft er naar om het eindproduct zo spoedig mogelijk op te leveren. Voorafgaand aan de opdracht zal door opdrachtnemer een indicatie worden gegeven hoe lang zij nodig denkt te hebben met het project.

3.3.3 Vermelde deadlines en opleverdatums door Calm Chaos Agency zijn een inschatting en zullen niet gelden als definitieve levertijden.

3.3.4 Calm Chaos Agency zorgt voor engagement op social media kanalen en behoud daarmee het recht om te reageren, liken, delen en chatten met andere gebruikers tenzij schriftelijk anders afgesproken.

 

3.4. Wijzigen van opdracht

3.4. Indien de opdrachtgever een opdracht wil wijzigen dan dient deze dat tijdig te communiceren middels een mail aan contact@calmchaosagency.com of via een app- of telefoongesprek. Indien een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan kunnen hier extra kosten voor in rekening worden gebracht. Hier zal opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig van op de hoogte brengen.

3.5. De reiskostenvergoeding bedraagt 0,21 euro per gereden kilometer. Voor ritten langer dan een uur zal een vergoeding conform het uurtarief van de opdracht in rekening worden gebracht.

3.6 De opdrachtgever heeft het recht om het volledige grafische ontwerp eenmaal af te keuren. Dit met voldoende onderbouwing. Hierop zal Calm Chaos Agency zich inspannen om het gewenste resultaat te behalen. Indien opdrachtgever wederom het volledige ontwerp afkeurt dan zijn de partijen gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen. In dit geval is de opdrachtgever verplicht om de gewerkte uren van Calm Chaos Agency te vergoeden, conform het dan geldende uurtarief.

 

3.6. Rechten elementen

3.6.1. Opdrachtnemer maakt in zijn grafisch werk soms gebruik van (betaalde) rechtenvrije elementen zoals lettertypes, illustraties of foto’s. De kosten hiervan worden in speciale gevallen doorberekend bij het opstellen van de offerte. Tarieven van de elementen en of lettertypes zijn afhankelijk van de verkoper van deze rechten.

3.7. Op locatie

3.7.1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving als er op locatie wordt gewerkt voor de opdrachtnemer. Opdrachtgever is aansprakelijk voor persoonlijk letsel en de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder exploitatieverlies, voor zover dit niet is veroorzaakt door onzorgvuldig handelen van de opdrachtnemer.

3.7.2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor schade aan de meegebrachte apparatuur van de opdrachtnemer voor zover dit niet is veroorzaakt door onzorgvuldig handelen van de opdrachtnemer.

 

3.8. Annulering

3.8. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (gemaakte uren, benodigde elementen) te vergoeden.

 

4. Contactpersoon

Communicatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer verloopt via één contactpersoon. Dit onder andere om misverstanden te voorkomen.

 

5. Betaling

5.1. Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst te worden betaald.

5.2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan zullen de diensten niet geleverd worden of van start gaan tot de betaling is ontvangen.

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.